FinUnionsin uutiskirje 15.4.2016
Talouskomissaari Moscovici © European Union 2016 - European Parliament

Komissio esittää suuryritysten maakohtaisten vero- ja tulostietojen julkaisua – kansalaisjärjestöiltä kritiikkiä


Komission 12.4. antama ehdotus edellyttää EU:ssa toimivien monikansallisten yritysten julkaisevan maakohtaisesti keskeiset tiedot siitä, missä ne saavat voittonsa ja maksavat veronsa EU:n sisällä. Ehdotus koskee yrityksiä, joiden kokonaistulot ovat yli 750 miljoonaa euroa vuodessa.


Samoja sääntöjä sovelletaan komission mukaan myös monikansallisiin yrityksiin, jotka eivät ole eurooppalaisia mutta harjoittavat liiketoimintaa Euroopassa. Yritysten tulisi myös julkaista koostetut tiedot EU:n ulkopuolella maksetuista veroista.


Kansalaisjärjestö Finnwatch kritisoi komission esitystä. Myös verkkojulkaisu EurActiv nostaa esiin kriittisiä huomioita. Finnwatchin mukaan komission esitys sisältää vakavia puutteita. Komissio jättäisi EU:n ulkopuolisten maiden tiedot kokonaan raportointivelvoitteen ulkopuolelle, jos maat eivät kuuluisi ns. veroparatiisilistalle, järjestö toteaa.


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö on aiemmin ilmaissut huolensa muun muassa esityksen kohdasta, jossa ehdotetaan 750 miljoonan euron vuotuisen kokonaisliikevaihdon asettamista alarajaksi raportointivelvollisuudelle. Tämä jättäisi OECD:n laskelmien mukaan 85–90 % monikansallisista yrityksistä raportointivelvollisuuden ulkopuolelle.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

EAY tuomitsee verovälttelyn ja vaatii lisätoimia sen ehkäisemiseksi


Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ilmaisee tyrmistyksensä veronkiertotapauksia paljastaneiden Panaman papereiden laajamittaisuudesta.


Yli 11 miljoonaa panamalaisesta asianajotoimisto Mossack Fonsecasta vuodettua tiedostoa osoittaa vaikutusvaltaisten tahojen välttelevän veroja ja piilottavan varojaan ulkomailla toimiviin rahastoihin, jotka rahoittavat myös rikolliseen toimintaan, kuten rahanpesuun ja huumekauppaan osallistuvia yrityksiä, EAY kommentoi.


EAY vaatii muun muassa Euroopan laajuisen verotutkimuskeskuksen perustamista veropetoksia ja veronkiertoa tutkimaan sekä finanssitransaktioveron käyttöönottoa kaikissa jäsenmaissa.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentti hyväksyi päätöslauselman EU-sääntelyn toimivuudesta: Komission keskityttävä laatuun, ei määrään


Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 12.4. päätöslauselman EU-sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta REFIT-ohjelmasta. Parlamentti katsoo, että sääntelyn parantamista koskeva toimintaohjelma on viime vuosina myötävaikuttanut lainsäädäntömenettelyjen paranemiseen.


Hyväksytty päätöslauselma korostaa, että komission olisi keskityttävä lainsäädännön laatuun ja täytäntöönpanon parantamiseen, ei säädösten määrään.  Parlamentti muistuttaa, että unionin säännöillä korvataan yleensä 28 kansallista normia, mikä vahvistaa sisämarkkinoita ja vähentää byrokratiaa.


Päätöslauselma painottaa, ettei REFIT-ohjelmaa pidä käyttää sosiaali-, työ-, ympäristö- ja kuluttajanormien heikentämiseen. Lisäksi päätöslauselma alleviivaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja niiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Neljännesvuosikatsaus korostaa työvoimaosuuden tasaista paranemista EU:ssa


EU:n sosiaalista ja työllisyystilannetta käsittelevän katsauksen mukaan talouden hidas, mutta tasainen kasvu jatkuu yhtä aikaa työllisyysasteen nousun ja työttömyysasteen laskun kanssa. Katsaus tarkastelee työmarkkinaosallisuuden kehittymistä eri ikäryhmissä. Siitä selviää osallisuuden kasvu etenkin iäkkäämpien ikäryhmien parissa.


Työmarkkinaosallisuus vaihtelee huomattavasti jäsenmaiden välillä Italian alle 65 prosentista Ruotsin yli 80 prosenttiin. Työllisyysaste on katsauksen mukaan palautunut kriisiä edeltävälle tasolle. Maitten väliset erot ovat kuitenkin paljon aiempaa suurempia (55 % Kreikassa, 80 % Virossa, Saksassa ja Ruotsissa.)


Katsauksen mukaan pysyvien ja kokoaikaisten työsuhteiden määrä jatkaa nousuaan, mutta hitaammin kuin vuonna 2014.  Lisäksi katsaus kertoo kotitalouksien taloudellisen tilanteen paranemisesta miltei kaikissa jäsenvaltioissa. Pienempituloisten kotitalouksien taloudelliset vaikeudet jatkuvat kuitenkin edelleen.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Raportti peräänkuuluttaa vähimmäistoimeentulojärjestelmien asemaa köyhyyden ehkäisyssä


Riippumattomista asiantuntijoista koostuvan European Social Policy Network -verkoston raportin mukaan vähimmäistoimeentulojärjestelmillä on keskeinen rooli köyhyyden ja syrjäytymisen pahimpien muotojen lievittämisessä. Liian usein nämä järjestelmät eivät kuitenkaan takaa kunnollista elämää kaikkein huono-osaisimmille, raportti toteaa.


Joistain parannuksista huolimatta useat maat eivät raportin mukaan edelleenkään anna tarpeeksi painoarvoa yhtenäiselle lähestymistavalle, jolla sosiaalietuja tarvitsevia ihmisiä tuetaan ja heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille edesautetaan.


Suomea käsittelevässä maaraportissa ongelman todetaan pitkällä aikavälillä olevan se, että perusturvaetuudet ovat menettäneet arvonsa suhteessa 60 % köyhyysrajaan. Raportin mukaan Suomen köyhyysaste on kasvanut räjähdysmäisesti sitten 90-luvun. Puhuttaessa 2010-luvun kehityksestä arvio on positiivisempi: opinto- ja lapsilisiä lukuun ottamatta lieviä parannuksia on tapahtunut etenkin peruspäivärahassa ja kansaneläkkeessä. Parannukset ovat raportin mukaan kuitenkin marginaalisia.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


ILO tyytyväinen EU:n vahvistuneeseen kiinnostukseen sosiaaliaiheista


Kansainvälisen työjärjestö ILO:n johtaja Guy Ryder toivottaa tervetulleeksi komission maaliskuussa käynnistämän kuulemisen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista.


Ryderin mukaan EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on keskeinen osa vastausta Eurooppaa koetelleesta maailmalaajuisesta kriisistä toipumiseksi. ”Toivomme sosiaalisten oikeuksien pilarin auttavan lisäämään huomiota sosiaalisiin kysymyksiin EU-päätöksenteossa”, Ryder sanoo.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


USA:n seuraava presidentti vienee TTIP:n maaliin


EU:n ja USA:n väliset TTIP-vapaakauppaneuvottelut ovat edelleen pahasti kesken, eikä tavoite päättää neuvotteluja Obaman aikana toteutune.


Neuvottelujen venyminen ei liene ongelma, sillä edes Donald Trump ei ole ilmoittanut vastustavansa TTIP:tä ja demokraatitkin kannattavat laajalti sopimusta. Myös työntekijöille tärkeintä on kunnianhimoinen sisältö, ei nopea aikataulu.


Lue SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusiston blogikirjoitus kokonaisuudessaan FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter