Uutiset 3. toukokuuta 2017

Euroopan sosiaaliset oikeudet: komission 26.4. ehdottaman paketin sisältö


Komissio julkisti toimenpidepakettinsa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseksi huhtikuun lopulla. Yksi paketin osista on sosiaalisten oikeuksien pilari, joka toimeenpannaan paketin muiden aloitteiden avulla. Pilari sisältää uusia oikeuksia työntekijöille. 


Mukana on yksi lakiesitys, joka koskee perhevapaita. 


Myös sosiaaliturvaa ja työsuhteen (kirjallisia) ehtoja koskevat toimenpiteet tähtäävät uuteen lainsäädäntöön (alempana kohdat 4 ja 5). Niissä komissio käynnistää aluksi työmarkkinajärjestöjen kuulemisen.


Paketin seitsemän osiota linkkeineen kuvaillaan alla. 1.  Sosiaalisten oikeuksien pilari


2.   Ehdotus uudeksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaksi direktiiviksi

 • Kummallekin vanhemmalle kiintiöitävä, enintään 4 kk:n mittainen vanhempainvapaa; oikeus vähintään 10 päivän isyyslomaan; oikeus 5 päivän vapaaseen vuodessa sairaan läheisen hoitamista varten.
 • Direktiiviehdotus COM(2017) 253 perhevapaiksi

 

3.  Työaikadirektiivin tulkinnallinen tiedonanto

 • Sisältää EU-tuomioistuimen tuomioihin ja komission tulkintoihin perustuvaa ohjeistusta direktiivin soveltamiseksi.
Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

 

4.  Sosiaaliturvaa koskevan sääntelyn uudistaminen

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen alkaa, ja komissio mahdollisesti etenee lainsäädäntöehdotuksiin seuraavissa asioissa:

  • Sosiaaliturvan ulottaminen nykyistä paremmin epätyypillisiin työsuhteisiin ja itsensätyöllistäjiin.
  • Sosiaaliturvan siirrettävyyden vahvistaminen, kun henkilön työtilanne muuttuu.
Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

 

5. Työsuhteen kirjallisia ehtoja koskevan direktiivin uudistaminen

Työmarkkinaosapuolten kuuleminen alkaa kahdesta kokonaisuudesta:

  • Työsuhdetta koskevien työnantajan tiedonantovelvoitteiden laajentaminen
   • Työsuhteen ehdot annettava kirjallisesti heti työsuhteen alkaessa, ml. tieto koeajasta, työsuhteen päättämisperusteet kerrottava.
  • Direktiivin laajentaminen koskemaan tiedonsaantioikeuksien lisäksi myös työsuhteen normatiivisia oikeuksia
   • Komission ehdottaa, että kaikissa työsuhteissa velvoitettaisiin työnantajat takaamaan tietyt vähimmäisehdot työntekijöille: oikeus tiettyyn työtuntien lukumäärään tietyllä seurantajaksolla ja oikeus työsopimukseen jossa nämä tunnit ilmoitettu viikoittaisena keskiarvona (= nollatuntisopimusten kieltäminen); oikeus tietyn pituiseen irtisanomisaikaan; oikeus koulutukseen työsuhteen aikana; oikeus riittävään hyvitykseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä oikeus tehokkaaseen ja riippumattomaan työriitojen ratkaisuun (sovittelu tms.) työsuhteen perusteettoman päättämisen yhteydessä; oikeus pyytää työsuhdemuodon muuttamista ja työnantajan velvoite vastata tähän pyyntöön (mutta ei velvoitetta tehdä muutosta).

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017 


6. Sosiaali-indikaattorien tulostaulu

 • Joukko sosiaalisia indikaattoreita, joilla tarkastellaan jäsenmaiden sosiaalista tuloskuntoa talouden ohjausjaksolla – köyhyysriski, koulupudokkaiden määrä yms.
 • Komission aikomuksena käynnistää vertailu euromaiden välillä niistä indikaattoreista, jotka ovat erityisen relevantteja euroalueen vakaudelle.
 • Otettiin käyttöön välittömästi julkaisemisen jälkeen.
 • Sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu

 

7.   Pohdinta-asiakirja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehityssuunnista vuoteen 2025 mennessä


Komissio ehdottaa lakisääteiseksi perhevapaaksi 4 + 4 kuukautta


Komissio ehdottaa lakisääteiseksi perhevapaaksi mallia, jossa molemmilla vanhemmilla olisi lakisääteinen oikeus neljän kuukauden mittaiseen vapaaseen lapsen ollessa alle 12-vuotias.

Kuukaudet olisi korvamerkitty kullekin vanhemmalle, eikä niitä voisi siirtää toiselle. Neljän kuukauden jakson voisi käyttää joustavasti esimerkiksi osa-aikaisesti. 

Vanhempainvapaan palkaksi komissio ehdottaa vähintään sairausajan palkkaa vastaavaa määrää.

Tuoreessa toimenpidepaketissaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi komissio ehdottaa lisäksi 5 päivän vuosittaista oikeutta sairaan läheisen hoitamiseen. 

Myös 10 päivän mittainen isyysvapaa sisältyy ehdotukseen.

Perhevapaaehdotukset ovat osa komission keskiviikkona 26. huhtikuuta julkaisemaa sosiaalisten oikeuksien pilaria ja sen ainoa lainsäädäntöhanke. 

Lisäksi pilari sisältää muita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa työaikaan, sosiaaliseen suojeluun ja sosiaaliseen osallistamiseen. 

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

Sosiaalipilarin konkreettiset ehdotukset :
European Pillar of Social Rights in detail
Facebook  Twitter