FinUnionsin uutiskirje 13.5.2016
Workers-European-Parliament

Jäsenmaiden parlamenteilta vastalauseita lähetettyjen työntekijöiden direktiiville


Yhdentoista EU-maan parlamentit ovat ilmaisseet vastustuksensa komission maaliskuussa esittämälle lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistukselle. Vastalauseiden määrä riittää käynnistämään niin sanotun keltaisen kortin prosessin, joka pakottaa komission harkitsemaan esitystään uudelleen. Halutessaan komissio voi kuitenkin pitää kiinni esityksestään.


Parlamenttien vastalauseissa katsotaan komission esityksen rikkovan EU:n perusteisiin kuuluvaa toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Muilta osin eri maiden vastalauseet kuitenkin eroavat toisistaan.


Useat itäisen Euroopan maat vastustavat komission esittämää uudistusta siksi, että ne katsovat olevansa oikeutettuja alempaan palkkatasoon perustuvaan kilpailuetuun. Maat vetoavat myös siihen, että alkuperäisen lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien, vuonna 2014 hyväksyttyjen säännösten soveltaminen on yhä kesken.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Vanhempainvapaat: Parlamentti vaatii yhteisten sääntöjen parempaa täytäntöönpanoa


Euroopan parlamentin 12.5. hyväksymän päätöslauselman mukaan EU:n yhteiset säännöt vähimmäisvanhempainvapaasta vaativat parempaa täytäntöönpanoa. Meppien mukaan jäsenvaltioiden olisi taattava työssäkäyville vanhemmille oikeus ottaa neljä kuukautta palkatonta vapaata riippumatta siitä, missä ja miten he työskentelevät.


Parlamentti kehottaa komissiota valvomaan nykyisten sääntöjen toimeenpanoa ja korostaa, että jokaiselle työntekijälle sukupuolesta, työsektorista tai työsopimuksen laadusta riippumatta tulee taata oikeus vanhempainvapaaseen.


Mepit myös pyytävät komissiota ja työmarkkinaosapuolia pidentämään palkattoman vanhempainvapaan vähimmäiskestoa neljästä kuukaudesta vähintään kuuteen kuukauteen ja edistämään EU:n laajuisen kahden viikon palkallisen isyysvapaan käyttöönottoa.


Lisäksi päätöslauselmassa pyydetään jäsenvaltioita tarkastelemaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa vanhempainvapaan rahallisia korvausjärjestelmiä.  Palkattomat tai matalan korvaustason perhevapaat johtavat parlamentin mukaan siihen, että vapaita pidetään vain vähän ja että isät käyttävät vain pienen osan vanhempainvapaita koskevista oikeuksistaan.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Yritysverotus: Mepit kannattavat tietojen vaihtoa EU-maiden välillä


Komission esitys automaattisesta monikansallisten yritysten verotietojen vaihdosta kansallisten veroviranomaisten välillä sai parlamentin tuen torstaina 12.5. Esitystä pidettiin myönteisenä askeleena taistelussa aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 567 puolesta, 30 vastaan ja 53 tyhjää.


Komission esitys velvoittaa monikansallisia yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:ssa tai joilla on toimintaa EU:ssa, antamaan maakohtaisesti keskeiset tiedot siitä, missä ne saavat voittonsa ja maksavat veronsa EU:n sisällä. Ehdotus koskee yrityksiä, joiden kokonaistulot ovat vähintään 750 miljoonaa euroa vuodessa.


Mepit haluavat lisätä komission ehdotukseen sääntöjä, joilla turvataan, etteivät yritysten kanssa tehdyt kansalliset verosopimukset vääristä kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi mepit vaativat, että komissiolla tulisi olla täysivaltainen pääsy jäsenvaltioiden veroviranomaisten vaihtamiin tietoihin, jotta komissio voi arvioida, vastaavatko EU-maiden verokäytännöt EU:n sääntöjä. Velvoitteiden noudattamisen parantamiseksi mepit pyytävät EU-maita määräämään sanktioita niille ylikansallisille yrityksille, jotka eivät toimita maakohtaisia raporttejaan.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Parlamentti hyväksyi säännöt EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja tutkijoille


Parlamentti hyväksyi 11.5. EU:n laajuiset yhdenmukaistetut maahantulo- ja oleskelusäännöt, joiden tarkoituksena on helpottaa kolmansien maiden opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelua EU-maiden yliopistoissa. Uudet säännöt yhdistävät opiskelijoita ja tutkijoita koskevat direktiivit.


Säännöillä parannetaan myös ulkomaisten harjoittelijoiden, vapaaehtoisten sekä au pairien maahantulo- ja oleskeluedellytyksiä. Sääntöjen päivityksellä pyritään nostamaan EU:n kiinnostavuutta kolmansien maiden opiskelijoiden ja tutkijoiden silmissä.


Direktiivi astuu voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.

Vapaaehtoinen ja vastentahtoinen osa-aikatyö kasvussa EU:ssa


Komission työllisyysasioiden pääosaston analyytikko Maria Vaalavuon mukaan yhä useammat eurooppalaiset työskentelevät osa-aikaisesti.


Osa-aikatyön määrä on lisääntynyt Euroopassa vuodesta 2007 lähtien kokoaikatyön vähentyessä. Sen kasvu on ollut erityisen nopeaa miesten keskuudessa.


Suuri osuus osa-aikatyön lisääntymisestä on vastentahtoista. Tämä tarkoittaa, että ihmiset ovat ottaneet vastaan osa-aikatyötä tai vähentäneet työtuntejaan, koska kokoaikaisia vaihtoehtoja ei ole ollut saatavilla, Vaalavuo sanoo.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Tuoko sosiaalisten oikeuksien pilari lisäarvoa EU:n sosiaalipolitiikkaan?


Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tutkimusinstituutti ETUI järjesti 9.5. keskustelutilaisuuden komission maaliskuussa esittämään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin liittyen.


Aihetta avaamassa olivat EAY:n liittosihteeri Esther Lynch sekä kansalaisjärjestön, yliopiston ja ETUI:n edustajia.


Lynchin mukaan pilarin ei pidä entisestään edistää joustavuutta ja työntekijöiden heikompaa suojaa. EAY aikookin esittää pilarin yhteydessä parempaan sosiaaliseen suojaan liittyviä ehdotuksia. Lynch nosti esiin myös huolen pk-yritysten eriarvoisesta kohtelusta työsuojeluun liittyvien sääntöjen kohdalla. ”Terveydelle haitalliset kemikaalit ovat yhtä myrkyllisiä pk-yrityksissä”, Lynch totesi.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter