Uutiset 14. heinäkuuta 2017

Väärinkäytösten ilmoittajia suojeltava mahdollisimman laajasti

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelemisessa odotetaan EU-tason edistystä vielä tänä vuonna. 

Euroopan parlamentti, työntekijäjärjestöt ja muut sidosryhmät ovat vaatineet komissiolta lainsäädäntötoimia, jotta ilmoittajia voitaisiin suojella paremmin. 

Näin saavutettaisiin yleistä etua ja voitaisiin vaikuttaa laittomaan ja luvattomaan toimintaan kuten esimerkiksi korruptioon ja veropetoksiin yhä tehokkaamin. 

FinUnions kannattaa EU-tason lainsäädäntöä ja ilmoittajan suojelemisen ulottamista mahdollisimman monenlaisiin tilanteisiin. 

Tärkeää on myös, että lainsäädäntö kattaisi sekä yksityisen että julkisen sektorin ja kaikenlaiset työntekijät palvelussuhteen tai statuksen laadusta riippumatta. Ilmoittamisen kynnys on saatava matalaksi.  

Euroopan parlamentissa on parhaillaan tekeillä kanta siitä, millaista lainsäädäntöä komission halutaan ehdottavan. 

EP peräänkuuluttaa laajaa lainsäädäntöä sekä ilmoituksen tekijälle kattavaa juridista, psykologista ja taloudellista tukea. 
Uusia rajoituksia karsinogeenialtistukselle työntekijöiden suojelemiseksi

Työperäisten syöpien ehkäisemisessä edistyttiin kuluvalla viikolla, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopimukseen uusista, sitovista altistumisen raja-arvoista kromi (VI):lle ja kovapuupölylle. 


Nyt sovitut altistumisen raja-arvot näille kahdelle syöpää aiheuttavalle aineelle ovat tiukemmat kuin Suomessa tällä hetkellä voimassa olevat. 


Lisäksi rajoista tulisi sitovat. Tällä hetkellä kromia (VI) Suomessa koskeva raja-arvo on ohjeellinen HTP-arvo (HTP = haitalliseksi tunnettu pitoisuus). 


Kovapuupölyn raja-arvo on nykyisinkin Suomessa sitova, mutta uuden direktiivin myötä sitä olisi tulevaisuudessa tiukennettava reilusti. 


Komissiolla on meneillään kolmivaiheinen suunnitelma työntekijöiden karsinogeenialtistuksen rajoittamiseksi. 


Suomalainen ay-liike pitää tärkeänä, että suunnitelma saadaan toteutettua ja direktiivit voimaan. Näin saataisiin Suomeenkin lisää sitovia raja-arvoja. 


Nyt neuvoteltuun, ensimmäiseen karsinogeenipakettiin sisältyi kromin (VI) ja kovapuupölyn lisäksi muitakin aineita. Lisäksi EU-pöydillä on toinen, uudempi karsinogeenilistaus. 


Kolmannen erän komission on luvannut julkaista alkuvuodesta 2018.


Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) tukee komission suunnitelmia mutta on peräänkuuluttanut laajempaa karsinogeenilistausta. 


Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa.

Veronkierron torjunta etenee - monikansallisten yhtiöiden verotietoja julkisiksi

Euroopan parlamentti hyväksyi heinäkuisessa täysistunnossaan säännöt, joiden mukaan suurten monikansallisten yritysten on ilmoitettava julkisesti, kuinka paljon ja missä ne maksavat veroja.

EP:n kannan mukaan yritysten on julkaistava myös EU-maiden ulkopuoliset tuloverotiedot. Tietojen on oltava saatavilla maksutta, ja yhtiön on julkaistava ne myös omalla verkkosivullaan.

Tavoitteena on verotuksen avoimuuden lisääminen. Uudet säännöt koskisivat yhtiöitä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. 

EP hyväksyi myös poikkeusmahdollisuuden verotietojen julkaisuun, kun kyse on kaupallisesti arkaluonteisista tiedoista. 

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC (European Trade Union Confederation) on ajanut rajoituksia säännöistä poikkeamiseen, jotta lainsäädäntöön ei tulisi tietojen salaamisen mahdollistavaa porsaanreikää.

EP:n kannan mukaiset säännöt olisivat kuitenkin avoimuuden kannalta vahvemmat ja tiukemmat kuin mitä komissio on alunperin ehdottanut.   

Asian käsittely EU-toimielimissä jatkuu, ja lopullinen direktiivi astuu voimaan myöhemmin. 

Komission arvioiden mukaan yhtiöveron välttely maksaa EU:n jäsenvaltioille 50–70 miljardia euroa vuodessa menetettyinä verotuloina.
EU:n luovuttava alemman tullin periaatteesta kattavammin


EU-päättäjien pöydillä on tällä hetkellä meneillään kauppapoliittinen uudistus, jolla muutettaisiin EU:n tuontisuojainstrumentteja ja luovuttaisiin osin ns. alemman tullin periaatteesta. 

Tuontisuojainstrumenteilla EU suojaa teollisuuttaan epäterveeltä kilpailulta. Alemman tullin periaatteella puolestaan käytännössä nostetaan tuontituotteen hintaa EU-markkinoilla, jotta estetään suorat haitat EU:n teollisuudelle. 

Uudistuksessa muun muassa merkittävän tuontimaan Kiinan kohtelu muuttuisi. 

Kyseessä on Suomenkin työpaikkojen säilymisen kannalta tärkeä hanke, koska Kiina pyrkii suunnitelmallisesti esimerkiksi laivanrakennuksen johtomaaksi.  

FinUnions kannattaa vahvempia toimia, kuin mitä komissio on esittänyt. Nykyisellään esitys heikentäisi EU:n mahdollisuuksia suojautua Kiinan epäterveeltä kilpailulta. 

Alemman tullin periaatteesta olisi luovuttava kattavammin, jotta EU voisi tarvittaessa suojata kaikkia teollisuudenalojaan.  

Tällä hetkellä alemman tullin periaate kannustaa Kiinaa jatkamaan epäreiluja käytäntöjään ja laajentamaan EU:hun kohdistuvaa vientiä yhä uusille korkean jalostusasteen sektoreille. 

Myös sosiaaliset näkökohdat tulisi huomioida tuontisuojainstrumenttien uudistuksessa paremmin. 

Esimerkiksi USA:n polkumyyntitullien laskennassa huomioidaan, onko tuotteen alkuperämaan työntekijöillä oikeus neuvotella vapaasti palkoistaan. 
Sosiaaliturvatietoja aletaan siirtää EU-maiden välillä sähköisesti 2019

Uuden sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän käyttöönotto EU:ssa on alkanut.

Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa liittyä EESSI-järjestelmään (Electronic Exchange of Social Security Information). Sen odotetaan olevan täydessä toiminnassa heinäkuusta 2019 lähtien. 

Sähköistä tietojenvaihtoa on tarkoitus käyttää, kun sosiaaliturva-asia liittyy useampaan maahan. 

Näin on esimerkiksi silloin, kun henkilö lähtee töihin toiseen EU-maahan tai kun hän jää eläkkeelle ja tarvitsee eläketiedot aikoinaan tehdystä työstä jostakin toisesta jäsenvaltiosta. 

Järjestelmän odotetaan nopeuttavan ja tehostavan EU-maiden sosiaaliturvaviranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Nykyisin käytössä ei ole mitään EU:n laajuista järjestelmää, ja viranomaistietoja vaihdetaan pääsääntöisesti paperisilla lomakkeilla.

EESSI:n myötä tietojen oikeellisuuden varmistaminen todennäköisesti helpottuu ja hakemusten käsittely nopeutuu. Myös monikielisten, vakiomuotoisten asiakirjojen pitäisi edistää tiedonkulkua. 

EU-maiden lisäksi myös Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein liittyvät järjestelmään. FinUnionsin uutiskirje jää kesätauolle 

ja ilmestyy seuraavan kerran elokuun lopulla.

Rentouttavaa kesää kaikille!


Facebook  Twitter