Uutiset 13. tammikuuta 2017

Eurooppalainen ay-liike haluaa enemmän EU-tason toimia työperäisten syöpien ehkäisemiseksi

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC on toivottanut tervetulleeksi komission tuoreet, 10. tammikuuta julkaisemat  suunnitelmat työterveyden ja - turvallisuuden parantamiseksi. ETUC kuitenkin peräänkuuluttaa edelleen lisää toimenpiteitä työperäisten syöpien ehkäisemiseksi.


Vuonna 2016 komissio ehdotti raja-arvojen asettamista 13:lle syöpää aiheuttavalle kemikaalille, ja tällä viikolla se esitteli suunnitelmat raja-arvoista seitsemälle uudelle karsinogeenille. Kolmannen karsinogeenilistauksen komissio lupaa tällä hetkellä vuodelle 2018.


ETUC on kritisoinut komission hidasta vauhtia ja nimennyt 50 karsinogeenia, joille altistumista tulisi rajoittaa EU:ssa. Komissio on aiemmin todennut pyrkivänsä tähän tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa.


Lisätietoa ja komission tiedonanto COM(2017) 12 komission sivuilla

ETUC:n lehdistötiedote 10.tammikuuta 2017
Komissiolta ohjeita säänneltyjen ammattien avaamiseen palvelumarkkinoille

Euroopan komissio haluaa jäsenmaiden avaavan säänneltyjen ammattien kuten esimerkiksi arkkitehtien, insinöörien ja lakimiesten markkinoita.  Idea on osa komission kuluvalla viikolla esittämää toimenpidepakettia EU:n palvelumarkkinoiden edistämiseksi.


Komissio on eritellyt ammatit, joiden tarjoamilla palveluilla voisi sen mukaan luoda runsaasti talouskasvua ja työpaikkoja. Tällaisia ammatteja ovat muun muassa arkkitehdit, instinöörit, lakimiehet, kirjanpitäjät ja kiinteistönvälittäjät. Komissio tarjoaa nyt ohjeistusta näiden ammattien sääntelyn kansalliseen uudistamiseen.


Komissio ehdottaa myös aiempaa syvällisempää arviointia, ennen kuin jäsenvaltio muuttaa suojattuja ammatteja koskevaa lainsäädäntöään. Tälläkin hetkellä EU-maan on lainsäädäntöä suunnitellessaan selvitettävä, ovatko kansalliset ammatilliset vaatimukset tarpeellisia ja ovatko ne oikein mitoitettuja.


EU:n työvoimasta 22 prosenttia  harjoittaa ammattia, jonka nimike on suojattu tai säännelty. EU ei sääntele näitä ammatteja, eikä se ole poistamassa sääntelyä, vaan sääntely kuuluu kansalliseen toimivaltaan.


Lisäksi komissio ehdottaa aiempaa tehokkaampaa ja avoimempaa mekanismia jäsenmaiden palvelulainsäädännön ilmoitusmenettelyyn. Tällä hetkellä jäsenmaan on ilmoitettava komissiolle, millaista palvelulainsäädäntöä se suunnittelee, jotta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa jo alkuvaiheessa.


Lisätietoa komission sivuilla:

Ohjeet itsenäisten ammatinharjoittajien palvelujen sääntelyn uudistamisesta

Ehdotus lainsäädännön suhteellisuusarvioinnista

Ehdotus palvelujen ilmoitusmenettelystä
Ehdotus eurooppalaiseksi palvelukortiksi julki

Osana palvelumarkkinoiden edistämishankkeita Euroopan komissio esitteli kuluvalla viikolla ehdotuksensa eurooppalaiseksi sähköiseksi palvelukortiksi.


Komission kuuleminen aiheesta päättyi kesällä 2016, ja erityisesti rakennusalaa koskeva palvelukortti on saanut kritiikkiä sekä työntekijä- että työnantajapuolelta. Työntekijäjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa mahdollisista väärinkäytöksistä ja siitä, että kortin myöntäminen edellyttäisi yrityksen kotimaan viranomaisilta erityistä kohdemaan lainsäädännön tuntemusta. 


Palvelukortin ideana on helpottaa EU-jäsenmaiden välistä yhteistyötä, kun yritykset myyvät palveluja yli rajojen. Palvelukortin myöntää yrityksen kotimaa, ja sillä yritys voi osoittaa, että se noudattaa alansa käytäntöjä ja lakeja maassa, jossa se palveluja myy.


Ehdotus palvelukortiksi COM(2016) 824 komission sivuilla


Työterveys ja työturvallisuus: komissio haluaa tukea pienyrityksiä ja päivittää alan säännöstöä tulevien kahden vuoden aikana


Komissio julkaisi kuluvalla viikolla uusimmat suunnitelmansa työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi. 


Ensinnäkin tavoitteena on tukea erityisesti pk- ja mikroyrityksiä olemassa olevan lainsäädännön noudattamisessa. Tähän tarkoitukseen komissio on laatinut työnantajaohjeistuksen, joka sisältää käytännön vinkkejä muun muassa riskienarviointiin. 


Toiseksi komissio pyrkii perkaamaan alan vanhentunutta säännöstöä yhdessä jäsenmaiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa tulevien kahden vuoden aikana. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja vähentää hallinollista rasitusta työntekijöiden turvallisuudesta tinkimättä. Tiedonannossaan komissio nimesi useita direktiivejä työstettäväksi.


Kolmanneksi komissio ehdottaa raja-arvoja seitsemälle uudelle karsinogeenille.


Lisätietoa karsinogeeniehdotuksesta

Lisätietoa ja komission tiedonanto COM(2017) 12 komission sivuilla


Malta painottaa EU-puheenjohtajakaudellaan myös sisämarkkinoiden toimivuutta ja sosiaaliasioita

Maltan puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi alkoi 1. tammikuuta, ja maa on ilmoittanut asettavansa kaudellaan etusijalle kuusi asiaa: muuttoliikkeen, sisämarkkinat, turvallisuuden, sosiaalisen osallistamisen, Euroopan naapuruuspolitiikan ja merenkulkuasiat.


Sisämarkkinoissa Malta aikoo erityisesti painottaa muun muassa kasvun ja työpaikkojen luomista strategisten investointien rahaston (EFSI) avulla, energiatehokkuutta ja pk-yritysten tukemista, myös pääomamarkkinaunionin kautta. 


Sosiaalipuolella Malta ilmoittaa tärkeimmiksi hankkeikseen direktiivin sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden johdossa, sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet.


Maltan jälkeen EU-puheenjohtajuusvuorossa on Viro. Suomi on puheenjohtajana heinä–joulukuussa 2019. 


Maltan EU-puheenjohtajuussivusto


Facebook  Twitter