FinUnionsin uutiskirje 19.2.2016
Rakennustyö

Pimeän työn torjuminen: parlamentti hyväksyi eurooppalaisen foorumin perustamisen


Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 2.2. mietinnön pimeän työn kitkemiseen tähtäävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta. Parlamentin mukaan foorumin tulisi edistää tehokkaita rajat ylittäviä toimia ja kehittää luotettava järjestelmä kansallisten elinten nopeaan tiedonvaihtoon. EU:n neuvoston tulee vielä virallisesti hyväksyä parlamentin päätös ennen sen voimaanastumista.


SAK:n asiantuntija Erkki Laukkasen mukaan on hyvä, että foorumin tavoitteista ja rahoituksesta on päästy ainakin alustavaan yhteisymmärrykseen.Yhteisymmärryksen hintana näyttäisi kuitenkin olevan parhaiden käytäntöjen kokoaminen ilman ohjelmallisia politiikkatavoitteita, Laukkanen lisää.   


Laukkanen sanoo toivovansa, että foorumi voi omassa työssään keskittyä myös sellaisiin ilmoittamatta jääneisiin tulon muotoihin kuin työtulojen muuntaminen verovapaiksi vakuutuksiksi ja lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen kierto väärennettyjen laskujen avulla.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Mepit pyytävät uutta tasa-arvostrategiaa komissiolta


Euroopan parlamentti hyväksyi 3.2. päätöslauselman, jossa se kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian uuden sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevan strategian vuosille 2016–2020.


Parlamentti toteaa, että EU on aiemmin toteuttanut merkittäviä toimia naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi, mutta tasa-arvoa koskevat uudistukset ovat hidastuneet viime vuosikymmenen aikana.


Myös palkansaajakeskusjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa uuden EU:n sukupuolten tasa-arvoa edistävän strategian puutteesta. Järjestöt muistuttavat, että ilman EU-tason strategiaa unionin tasa-arvon saavuttamiseen liittyvien oikeudellisten sitoumusten täyttäminen tulee olemaan vaikeaa tai jopa mahdotonta.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Katsauksen mukaan EU:n työllisyysaste kriisiä edeltäneellä tasolla


Talven 2015 työllisyyttä ja sosiaalista tilannetta käsittelevä komission neljännesvuosikatsaus kertoo parannuksista EU:n työmarkkinoilla. Katsauksen mukaan EU:n työllisyysaste on jatkanut nousua kaikkien väestöryhmien ja erityisesti ikääntyneiden (55–59-vuotiaiden) keskuudessa. Vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä työllisyysaste saavutti kriisiä edeltävän tason. Edistys on kuitenkin jakautunut epätasaisesti jäsenmaiden välillä, katsauksessa todetaan.  


Katsauksessa kerrotaan työllisyyden kasvun takana olevan sekä vakituisten että kokoaikaisten työsopimusten. Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä kasvoi vuodessa noin 1,5 miljoonalla määräaikaisten työsopimusten kasvaessa 930 tuhannella ja itsensä työllistävien määrän laskiessa 330 tuhannella, katsaus selvittää.


Työllisyyskomissaari Marianne Thyssenin mukaan kehityssuunta on rohkaiseva. Valtavia eroja jäsenvaltioiden välisissä työllisyysasteissa ei kuitenkaan tule unohtaa, hän huomauttaa. Thyssen muistuttaa, että EU:n tavoittelemaan 75 % työllisyysasteen saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä on vielä pitkä matka. 


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Sääntelyn tehostamiseen tähtäävä REFIT-foorumi aloitti toimintansa


Komission isännöimän REFIT-foorumin ensimmäinen kokous pidettiin tammikuun lopussa. Kokouksen 48 osanottajaa edustavat eri sidosryhmiä, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, alueiden komiteaa ja jäsenvaltioiden hallituksia. Komission mukaan foorumin tavoitteena on tehostaa EU:n lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.


Komissio kertoo, että REFIT-foorumin työtä ohjaavat sen jäsenet, pääasiassa ”Kevennä sääntelytaakkaa” -verkkovälineen välityksellä yleisöltä saatujen tietojen pohjalta. Komissio sanoo reagoivansa kaikkiin foorumilta saamiinsa ehdotuksiin ja selittävänsä julkisesti, mihin toimiin se aikoo niiden johdosta ryhtyä.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


ETUI:n julkaisu käsittelee digitalisaation vaikutuksia työmarkkinoihin


Tutkimusinstituutti ETUI:n tuore julkaisu tarjoaa tietoa digitalisaation vaikutuksista työmarkkinoihin, työntekijöiden asemaan, työoloihin ja koulutukseen.  


Julkaisussa tarkastellaan muun muassa ammattiliittojen roolia digitaalisessa taloudessa ja aloitteita, joita ay-liike on aiheeseen liittyen esittänyt.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Komissio tarkastelee työntekijöiden kuulemisen vaikutuksia ja sosiaalirahaston saavutuksia


Komissio on julkaissut etenemissuunnitelmat eurooppalaisten yritysneuvostojen (EWC) perustamista koskevan direktiiviin toimeenpanosta ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vuosien 2007–2013 jälkiarvioinnista.Komissio aikoo tarkastella EWC-direktiivin toimeenpanon vaikutuksia. Arvioitavana ovat muun muassa direktiivin uusien sääntöjen tehokkuus, koherenssi, merkitys ja lisäarvo. Euroopan sosiaalirahastoa koskevan tarkastelun avulla komissio pyrkii arvioimaan ESR-ohjelmien saavutuksia vuosina 2007–2013.


Lue lisää FinUnionsin sivuilta.


Facebook  Twitter