Uutiset 7. huhtikuuta 2017

EP haluaa turvata kansalaisten edut Brexitissä


EP hyväksyi keskiviikkona 5. huhtikuuta kantansa EU:n Brexit-neuvotteluihin.


Lopullinen sopimus erosta edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. Näin ollen parlamentin nyt määrittelemät prioriteetit ovat merkittäviä ja niiden toteutuminen vaikuttaa sopimuksen voimaantuloon.


Yksi parlamentin tärkeimmistä tavoitteista on kansalaisten etujen turvaaminen ja tasa-arvoinen kohtelu. 


EP myös vaatii yhdeksi sopimuksen ehdoksi, että Iso-Britannia noudattaa edelleen eronkin jälkeen unionin lainsäädännössä ja toimintapolitiikoissa vahvistettuja standardeja. 


Tämä koskisi myös mm. tasapuolista kilpailua, kauppaa ja sosiaalisia oikeuksia ja niissä erityisesti sosiaaliselta polkumyynniltä suojaavia keinoja.


Tämä on tärkeää myös SAK:n, STTK:n ja YTN:n mielestä. Britannian tulisi jatkossakin noudattaa EU:n vaatimustasoa työ- ja muussa lainsäädännössä. 


Brexitissä kaikkiaan tavoitteena on oltava sellainen EU:n ja Britannian välinen vapaakauppasopimus, jolla voidaan minimoida EU-eron aiheuttamat taloushäiriöt. 


EU:n tulisi palkansaajajärjestöjen mukaan myös vaatia tulevaan vapaakauppasopimukseen määräys, joka kieltää Britannian työlainsäädännön heikentämisen keinona parantaa kilpailukykyä. Tämä kohta on mukana EU:n muissakin kauppasopimuksissa.


Työmarkkinaosapuolilla oltava rooli korkeasti koulutettujen palkkaamisessa EU:n ulkopuolelta


EU:n ulkopuolisen, korkeasti koulutetun työvoiman pääsyä töihin EU-alueelle halutaan edistää. 


Komissio on uudistamassa ns. sinisen kortin järjestelmää (blue card), jolla korkeasti koulutettu henkilö voi tietyin ehdoin tulla työskentelemään EU-maahan. Sinisen kortin järjestelmä on ollut käytössä EU-maissa aiemminkin, mutta sen kautta töihin saapuneiden erityisosaajien määrä on paikoin jäänyt vähäiseksi.


Suomen ay-liike kannattaa työvoiman liikkuvuuden edistämistä sillä edellytyksellä, että varmistetaan työsuhteen ehtojen noudattaminen työskentelymaassa.


Niin ikään työmarkkinaosapuolten rooli järjestelmässä on taattava. Samoin on oltava mahdollisuus kansalliseen työvoimapoliittiseen tarveharkintaan, kun sinisiä kortteja myönnetään. 


Suomen ay-liikkeen tavoitteena sinisen kortin järjestelmässä on myös palkkatasa-arvo: jäsenmaan on voitava määritellä palkkaraja, jota alhaisempi hakijan palkka ei saa olla.  


Uudistushanke on tällä hetkellä edennyt molempien EU:n lainsäätäjien eli neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyihin. 


Uusi ehdotus sisältää muutoksia sinisen kortin myöntämisedellytyksiin ja sinisen kortin jo saaneen työntekijän toimintamahdollisuuksiin EU-alueella. Ehdotuksen tavoitteena on myös, että uusi järjestelmä korvaisi kansalliset käytännöt kokonaan.
Facebook  Twitter